1-6-1-رویکرد جدید یک سنتز جایگزین Z-aminothazolاز کتوآزیریدین19
1-6-2-توسعه حلقه کتوآزیریدین به2-5(diaryloxazoles)20
1-6-3-تهیه آ لکیل آمین وپیرازول20
1-6-4-سنتز آلفا-کتوآزیریدین 21
1-6-5-سنتز آ زیریدین-2 و2-دی کربوکسیلات22
1-6-6-سنتز کربوکسیلات آ زیریدین 23-22
1-6-7-گسترش حلقه آ زیریدین به پیپیریدین24-23
1-6-8-انبساط حلقه N-استیل-3-آ زیریدین25-24
1-6-9-سنتز سین 1و2-آمینو الکل26-25
1-7-برماسیون27
1-7-1-واکنش اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن-کربن28-27
1-7-2-واکنش افزایش برم به آ لکن29
1-7-3-واکنش یک آ لکن با دی برمو ودی کلرومتان.30
1-8-آمیناسیون آ لکن هالیدها.31
1-8-1-سنتز ایمین ها همراه با آمیناسیون آلکیل هالید.31
1-8-2-واکنش آمونیاک با آلکیل یدید.32
1-8-3-واکنش آلکیل هالید با آمونیاک.32
1-8-4-تبدیل مستقیم آلکیل هالید به نیتریل.33
فصل دوم
بخش تجربی
سنتز مشتقات جدیدی از کتودی آزیریدین با استفاده
از آمیناسیون1، 2، 4، 5 – تترابرومو 1، فنیل پنتان-3-اُن….34
2-1-سنتز بیس1-3 فنیل -آزیریدین-2-ایل تانون……………………………………….35
2-2-بررسی طیف ها:……………………………………………………………………………………….36
2-2-1- سنتز دی بنزال استن :……………………………………………37
2-2-2- روش کار تهیه دی بنزال استون :…………………………….37
2-2-3-تبدیل دی بنزال استن به,2,4,5- تترا برومو 1,5-دی فنیل پنتان ان-3-ان…………………..38
2-2- 4-امیناسیون2,4,5- تترا برومو 1,5-دی فنیل پنتان -3-ان…………………………………39
3-2-بخش تجربی………………………………………………………………………..40
2-3-1-مواد و حلال های مورد استفاده:………………………………………………40
2-3-2-دستگاه ها و لوازم مورد استفاده:…………………………………………………….40
2-3-3-خشک کردن حلال ها:……………………………………………………………….40
2-3- 4-1-خشک کردن دی کلرومتان:…………………………………………………….40
2-3-4–2 خشک کردن اتر: ……………………………………………………….41
2-4-سنتز بیس1-3 فنیل -آزیریدین-2-ایل متانون………………………………………………….42
بحث و نتیجه گیری:………………………………………………………………………..43
چکیده انگلیسی…..48
منابع……………………………………………………………………………………………50-49
فهرست طرح ها
عنوان صفحه
طرح (1- 1). ساختمان یک نوع آمین (Mescalin)4
طرح (1-2). تبدیل آلدیمین ها یا کت آمین ها به آمین های مناسب5
طرح (1-3). نحوه ی تشکیل آلدیمین وکت آمین از ایزوفورون دی آمین6
طرح (1-4). ساختار آزیریدین ها7
طرح (1-5). ساختار آزیریدین های طبیعی بیولوژیک فعال7
طرح (1-6). آزینومیسین های بیولوژیکی فعال 7
طرح (1-7). آزیریدین های مصنوعی بیولوژیکی فعال 8
طرح (1-8). ساختار بلوری مشتقی از آزیریدین 9
طرح (1-9). سنتز آزیریدین از یک آلکیل آمین با وینیل سلنونز11
طرح (1-10). لیتیم دار کردن آزیریدین 12
طرح (1-11). سنتز سیس آریل آزیریدین کربوکسیلات13
طرح (1-12). مکانیسم سنتز سیس آریل آزیریدین کربوکسیلات13
طرح (1-13). سنتز آنتی 3- آلکیل-N-P- توسیل – آزیریدین -2- کتون14
طرح (1-14). سنتز 3-آریل -N- P- توسیل – آزیریدین – 2- کربوکسیلات15
طرح (1-15). سنتز یک آزیریدین از یک آلکن15
طرح (1-16). واکنش دی اکسید کربن با N- توسیل آزیریدین در حضور لیتیم برمید 16
طرح (1-17). ساختاری از کتوآزیریدین ها16
طرح (1-18). مسیر سنتزی ترکیب فتوکرومیک کالیکس پیرول17
طرح (1-19). فرآیند فتوکرومیکی بی سیکلیک آزیریدین متصل شده به بخش کالیکس پیرول18
طرح (1-20).رویکرد جدید یک سنتز جایگزین Z-aminothazol از کتوآزیریدین 19
طرح (1-21). یک روش برای توسعه حلقه کتوآزیریدین به 2-5 (Diaryloxazoles)20
طرح (1-22). تهیه ی آلیل آمین و پیرازول از 2 کتو آزیریدین20
طرح (1-23). سنتز آلفاکتوآزیریدین21
طرح (1-24). سنتز آزیریدین -2 و 2- دی کربوکسیک22
طرح (1-25). سنتز کربوکسیلات آزیریدین از یک کتواستر23
طرح (1-26). گسترش حلقه آزیریدین به پیپریدین (Piperidines)24
طرح (1-27). انبساط حلقه N- استیل – 3 – آزیریدین25
طرح (1-28). سنتز سین 1 و 2- آمینو الکل از یک و – آزیریدین آلدهید26
طرح (1-29). واکنش اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن 28
طرح (1-30 ). واکنش افزایش برم به آلکن29
طرح (1-31). واکنش یک آلکن با دی برمو و دی کلرومتان30
طرح (1-32). سنتز ایمین از آلدئیدهای معطر، آلکیل برمیدها و آمونیاک31
طرح (1-33). آمیناسیون آلکیل یدید با Cu Fe2 O4 در یک پلی (اتیلن گلیکول) در حضور آمونیاک32
طرح (1-34). سنتز آلکیل آمین از یک آلکیل هالید در آمونیاک و نانو ذره NaBu4 NoH , CUI.32
طرح (1-35). تبدیل مستقیم آلکیل هالید به نیتریل در مجاورت ید و آمونیاک33
طرح)2-1). مکانیزم و سنتز 3- فنیل آزیریدین -2- ایل )متانول35
طرح (2-2). شکل دی بنزال استن36
طرح (2-3).مکانیزم سنتز دی بنزال استون37
طرح (2-4).تبدیل دی بنزال استون به 1و2و4و5 -تترابرومو1 و 5 -دی فنیل پنتان -3-ان ……………………..39
طرح (2-5). آمیناسیون 1و2و4و5-تترابرومو 5-دی فنیل پنتان -3-ان.39
طرح (2-6).سنتز 1-3 بیس فنیل -آزیریدین -2ایل متانون42
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (1-1). طیف فرابنفش – مرئی ترکیب 4 در اتانول18
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1). مقدار مواد مصرفی برای سنتز مشتقات جدید از کتوآزیریدین از طریق آمیناسیون 1،2،4تترابرومو
1 و 5- دی فنیل پنتان -3- ان………………………………………………..42
فهرست شکلها
عنوان صفحه
1-1طیف HNMR ترکیب (29)…………………………………………………….44
1-2طیف IR ترکیب (29) ………………………………………………………………………………45
1-3طیف IRترکیب )28)…………………………………………46
1-4طیف IRترکیب)29)………………………………………………………………………….47
چکیده:
در این تحقیق امکان سنتز مشتق جدیدی از یک کتودی آزیریدین از طریق آمیناسیون1، 2، 4، 5 – تترابرومو ،1، 5 دی فنیل پنتان3- اُن مورد بررسی قرار می گیرد.
(1E,4E) -1,5- diphenylpenta -1,4- dien -3- one 1,2,4,5 – Tetraboromo, 1,5 diphenylpenta -3-one

bis (3-phenylaziridine -2 – yl) methanone
مقدمه
برای سنتز آزمایشگاهی یک مولکول آلی از مواد اولیه ساده تر، دلایل بسیاری وجود دارد. در صنعت داروسازی به امید کشف داروی مفید دیگری مولکول های جدید آلی طراحی و سنتز می شود.
در صنایع شیمیایی تلاش برای دستیابی به روش های جدید و کارآمد برای سنتز ترکیبات شناخته شده انجام می گیرد. در آزمایشگاه های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی گاهی اوقات سنتز ترکیبات پیچیده صرفا به خاطر چالش فکری و کسب مهارت در برخورد با یک موضوع دشوار انجام می شود. روش سنتزی موفقیت آمیز کاری بسیار خلاقانه بشمار می رود که اغلب با کلمات والایی توصیف می شود.
در این پژوهش نیز یک روش برای سنتز مولکول های جدید آلی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
آمین های آلیفاتیک، آزیریدین ها،ساختار و واکنش های کتوآزیریدین ها
1-1- آمین های آلیفاتیک
1-1-1- خواص آمین های آلیفاتیک
تعدادی از آمین های آلیفاتیک مانند 1 و 4- دی آمینوبوتان و 1و 5- دی آمینو پنتان سمی هستند و از فاسد شدن گوشت و ماهی ایجاد می شوند. برخی دیگر مانند 2- متیل آزیدیدین سرطانزا تشخیص داده شده اند و مسکالین1 نوعی از مواد مخدر و توهم زاست.
با وجود این بسیاری از آمین ها و مشتقات آن ها دارای اثرات زیستی می باشند. از آن جمله پیرازین (ضد انگل) هیستامین (تنگ کننده رگ ها) و نواکائین (بیهوش کننده) را می توان نام برد طرح (1-1) [1].
طرح (1- 1): ساختمان یک نوع آمین (Mescalin)
1-1-2- خواص فیزیکی و خصلت اسیدی و بازی آمین های آلیفاتیک
آمین های نوع اول و دوم و سوم می توانند بعنوان دهنده یا پذیرنده پیوند هیدروژنی عمل نمایند ولی پیوند هیدروژنی آنها ضعیف تر از الکل ها و آب می باشد و به همین علت آمین ها نقطه ی ذوب و جوش پایین تری نسبت به الکل های هم کربن دارند. مثلا نقطه جوش متیل آمین، 6- درجه و متانول 64 درجه سانتیگراد می باشد. آمین های کوچک با هر نسبتی در آب حل می شوند. آمین ها در مقایسه با الکل، اسیدهای ضعیف تری می باشند ولی با این وجود می توان به کمک بازهای قوی عمل پروتون گیری از آمین ها را انجام داد. خاصیت بازی آمین ها قابل ملاحظه می باشد و آلکیل آمین ها در مقایسه با آریل آمین ها قدرت بازی بیشتری از خودشان می دهند [1].
1-1-3- یک روش تهیه برای آمین های آلیفاتیک
1-1-3-1- تبدیل آلدیمین ها یا کت آمین ها به آمین های مناسب
در این روش این امکان وجود دارد که از الدیمین ها یا کت آمین ها در دمای بالا و بدون وجود رطوبت به آمین های مناسب برای واکنش (حاوی هیدروژن قابل جدا شدن) دسترسی پیدا کرد طرح (1-2 ) [2].
طرح (1-2): تبدیل آلدیمین ها یا کت آمین ها به آمین های مناسب
1-1-3-2- واکنش های شیمیایی آمین های آلیفاتیک
آمونیاک و آمین های آلیفاتیک در نقش بازهای قوی، هسته خواه قوی و همچنین بعنوان اسید ضعیف در واکنش های گوناگون شرکت می کنند ساده ترین واکنش آمین ها، پروتون دار شدن آن هاست که به نمک مربوطه منجر می شود. به همین علت معمولاً از آمین ها جهت جذب اسیدهای آزاد شده در فعل و انفعالات شیمیایی استفاده می شود [3].
1-1-3-3- نحوه ی تشکیل آلدیمین وکت ایمین از ایزوفورن دی آمین
این واکنش، واکنش آمین ها با ترکیبات کربونیل دار می باشد که آمین به عنوان یک نوکلئونیل به کربن گروه کربنیل حمله می کند در مرحله ی بعد با حذف یک مولکول آب ایمین یا انامین مربوطه تشکیل می شود طرح (1-3) [4].
(1)LPDA2
طرح (1-3): نحوه ی تشکیل آلدیمین وکت آمین از ایزوفورون دی آمین
1-2- ساختار آزیریدین ها
یک ترکیب شیمیایی است که شکل ظاهری این ترکیب مایع روغنی بی رنگ است. آزیریدین ها اولین بار توسط گابریل در سال 1888 سنتز شدند طرحهای (1-4) ، (1-5) ، (1-6) ،(1-7) و (1-8) [5].
طرح (1-4): ساختار آزیریدین
(3) (2)
Mitomycin A : R1= oMe, R2 = Me , R3 = H
Mitomycin B : R1 = oMe , R2 = He R3 = Me
Mitomycin A : R1 = NH2, R2 = Me , R3 = H
Porfiromycin = R1 = NH2 , R2 = Me , R3 = Me
طرح (1-5): ساختار آزیریدین های طبیعی بیولوژیک فعا
(4)
طرح (1-6): آزینومیسین های بیولوژیکی فعال
طرح (1-7): آزیریدین های سنتزی بیولوژیکی فعال
طرح (1-8): ساختار بلوری مشتقی از آزیریدین
1-2-1- خصوصیات آزیریدین ها
نام آیوپاک آن: aziridine

چگالی: 10 و 832 کیلوگرم بر مترمکعب
نقطه جوش: C?56
نقطه ذوب: C? 9/77-
نام های دیگر: Azacylopropane
Ethylene inine
شناساگر
CAS4-56-151
کم اسپایدر 8682
شماره E1NECS9-793-205
KeGG11687C
ChEBI30969: CHEBI
ChEMBL540990 CHEMBL
Jmb-3DimagesImage 1
خصوصیات:
فرمول مولکولی: N5H2C
جرم مولکولی:07، 43 1-Mol
شکل ظاهری[1] Cleat Coloress Oily liquid
چگالی 8321/8 [2] C?20 g/Ml
دمای ذوب 2/108- ، K3/195، C?9/77 –
دمای جوش F? 133، ?K329 ، ?C56
محلول در آب Miscble aH Proportion
خطرات:
دمای اشتعال ?C 11-
ترکیبات مرتبط:
1-مرتبط با Heterocycles
2-بوربیران
3-اتیل اکساید
4-تیرن
]تمام داده ها مربوط به شرایط استاندارد در ?C25 و Kpa100 است.[
1-3- سنتز آزیریدین ها
1-3-1- سنتز آزیریدین از یک آلکیل آمین با وینیل سلنونز 3
یک آلکیل آمین (5) با وینیل سلنونز(6) در حضور تولوئن یا آب واکنش می دهد و ترکیب آزیریدین (7) را تولید می کند طرح (1-5) [6].
= Alkyl , Cyclo =H , Cyclo
طرح (1-9): سنتز آزیریدین از یک آلکیل آمین با وینیل سلنونز
1-3-2- لیتیم دار کردن آزیریدین
1- متیل آزیریدین بوران4 با S-Buli واکنش داده و آزیریدین را لیتیم دار کرده و باعث تولید ترکیب (8) شده است طرح (1-10)[7].
طرح (1-10): لیتم دار کردن آزیریدین
1-3-3- سنتز سیس آزیریدین آریل کربوکسیلات
در این واکنش یک آلدهید با یک آمین آروماتیک با اتیل دیازواکتت (Etyl diazoactate) در 2 مول [Bmim] PF , Bi (OTF) در دمای اتاق به مدت 2 تا 5/3 ساعت منجر به تشکیل ترکیب سیس آریل کربوکسیلات آزیریدین با بازده بالا می شود طرح (1-11) و (1-12) [6].
طرح (1-11): سنتز سیس آریل آزیریدین کربوکسیلات
طرح (1-12): مکانیسم سنتز سیس آریل آزیریدین کربوکسیلات
1-3-4- سنتز 3- آلکیل ,-N- P- توسیل – آزیریدین -2- کتون
در این واکنش – استر غیر اشباع (9) با NP- توسیل آزیریدین در مجاورت Cuotf و C6H6 و CH3CN در دمای صفر درجه سانتی گراد به مدت یازده ساعت منجر به تولید ترکیب (10) شده است طرح (1-13) [9].
طرح (1-13): سنتز آنتی 3- آلکیل-N-P- توسیل -آزیریدین -2- کتون
1-3-5- سنتز 3- آریل,N-P- توسیل – آزیریدین – 2- کتون
یک کتون با NP- توسیل آزیریدین در شرایط دمای صفر درجه ی سانتی گراد به مدت یازده ساعت در مجاورت Cuotf و C6H6 و CH3CN منجر به تولید ترکیب(11) شده است طرح (1-14) [10].
طرح (1-14): سنتز 3-آریل -N- P- توسیل -آزیریدین – 2- کربوکسیلات
1-3-6- سنتز آزیریدین از یک آلکن
یک آلکن در Choloramine-Tبه عنوان منبع نیتروژن و کاتالیزور Iodine در دمای اتاق منجر به تولید ترکیب (12) شده است طرح (15-1) [11].
طرح (1-15): سنتز یک آزیریدین از یک آلکن
1-4- کاربردهای آزیریدین ها
1-4-1- آزیریدین ها در دفع حشرات:
کاربرد برخی اشعه ها و مواد برای سترون کردن حشرات یا مبارزه اتوسید5 می باشد. منظور از سترون کردن این است که حشرات را با اشعه ایکس عقیم می کنند و در موقع جفت گیری، لارو یا کرم بوجود نمی آید. آزیریدین این عمل را در طبیعت بدون استفاده از اشعه ایکس انجام می دهد. در سال 1963 این شیوه مبارزه باعث نابودی کامل مگس خربزه در یکی از جزایر اقیانوس کبیر شد[6].
1-4-2- آزیریدین ها به عنوان تثبیت کننده دی اکسید کربن روی پلیمرها
تثبیت دی اکسید کربن روی یک ترکیب آلی فرآیندی مهم برای استفاده موثر از منابع کربنی و رفع مشکلات زیست محیطی است. دی اکسید کربن می تواند به راحتی وارد حلقه اکسیرانی ترکیبات اپوکسی دار شده و کربنات حلقوی تشکیل دهد یا این که با سایر ترکیبات از جمله توسیل آزیریدین واکنش دهد و ترکیبات پورتانی حلقوی ایجاد کند. این واکنش به طور کلی با استفاده از کاتالیزورهایی مانند نمک چهارتایی آمونیوم و نمک های فلزات قلیایی به شکل کمی و در فشار محیط قابل اجرا است طرح (1-16). [13]
طرح (1-16): واکنش دی اکسید کربن با N- توسیل آزیریدین در حضور لیتیم برمید
1-5- ساختار کتوآزیریدین ها
طرح (1-17): ساختاری از کتوآزیریدین
1-5-1- کتوآزیریدین ها به عنوان عوامل فوتوکرومیک
کالیکس [4] پیرول (13) از واکنش پیرول با استن در حضور اتانول و پاراتولوئن سولفوریک اسید سنتز شد. ماده حاصل از طریق معرف ویلزمایر و با انجام جانشین الکترون دو متی فرمیل دار شده و با کتوآزیریدین در شرایط بدون حلال و در حضور استات آمونیوم واکنش داده شد. بدین ترتیب ترکیب فتوکرومیک مورد نظر سنتز شده و خواص فتوکرومیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب سنتز شده دارای رفتار فتوکرومیکی در دو حالت محلول و جامد است طرح (1-18) و (1-19) و نمودار (1-1) [13].
طرح (1-18): مسیر سنتزی ترکیب فتوکرومیک کالیکس پیرول
طرح (1-19): فرآیند فتوکرومیکی بی سیکلیک آزیریدین متصل شده به بخش کالیکس پیرول
در این پژوهش ترکیب فتوکرومیک جدید دارای بخش کالیکس [4] پیرول با موفقیت طراحی سنتز، جداسازی و خالص شد. رفتار کرومیکی با طیف فرابنفش جزئی بررسی شد که این ترکیب خاصیت فتوکرومیکی خوبی را در حالت جامد و محلول از خود نشان داد.
نمودار (1-1): طیف فرابنفش – مرئی ترکیب 4 در اتانول
رفتار فتوکرومیکی با طیف فرابنفش مرئی بررسی شد این نوع ترکیبات استخراج کننده های موثر برای کاتیون ها، عوامل پیوند دهنده با آنیون ها، کاتالیست های انتقال فاز و حسگرهای الکتروشیمیایی و نوری انتخابگر یون هستند. به همین جهت می توانند کاربردهای ارزشمند در زمینه حذف بیولوژیکی یون ها، مولکول های خنثی، دیالیز، حذف شیمیایی یون ها و مولکول های ناشناخته از منابع محیط زیستی حسگرهای آنیونی، کمپلکس های فلزی و غیره را داشته باشند.
1-6- واکنش های شیمیایی کتوآزیریدین ها
1-6-1- رویکرد جدیدیک سنتز جایگزینZ- aminothazol از کتوآزیریدین
در این واکنش 2- آزیریدین-بنزوئیل- 3 -فنیل ترانس با تیوسیانات آمونیوم در حضور کاتالیزور و متیل سیانید روی داده است که این واکنش برای سنتز (zaminothiazoles) جانشین کردن مطرح شده است طرح (1-20) [14].
طرح (1-20): رویکرد جدید یک سنتز جایگزین Z-aminothazol از کتوآزیریدین
1-6-2- توسعه حلقه کتوآزیریدین به 2-5 (Diaryloxazoles)
در این واکنش گسترش حلقه ی کتوآزیریدین در حضور دی سیکلو هگزیل کربودیمید (Dicyclohexyl Carbodimide) وید در استونیتریل برگشتی صورت می گیرد طرح (1-21) [15].
طرح (1-21): یک روش برای توسعه حلقه کتوآزیریدین به 2-5 (Diaryloxazoles)
1-6-3- تهیه ی آلیل آمین و پیرازول
2 کتوآزیریدین با هیدرازین و پتاسیم هیدروکسید و اتیلن گلیکول در دمای oC 100 واکنش داده که آلیل آمین (15) و پیرازول (16) تولید کرده است طرح (1-22) [16].
طرح (1-22): تهیه ی آلیل آمین و پیرازول از 2 کتو آزیریدین
1-6-4- سنتز آلفا – کتو آزیریدین
یک کتون آلفا و بتا غیر اشباع با متوکسی آمین (17) و کاتالیزور Sc[(R)-BNP]3 منجر به تولید متوکسی آمینوکتون می شود که خود با یک کاتالیزور La(o-i-pr)3 که باعث بسته شدن حلقه می شود تبدیل به آلفا – کتوآزیریدین (18) می شود طرح (1-23) [17].
طرح (1-23): سنتز آلفاکتوآزیریدین
1-6-5- سنتز آزیریدین -2 و 2- دی کربوکسیلات از یک آمید حلقوی
یک آمید حلقوی با Exو LDA و THF در دمای oC-78واکنش می دهد و ترکیب (19) را تولید می کند طرح (1-25) [19].
طرح (1-24) سنتز 2 و 2- دی کربوکسیلات از یک آمید حلقوی
1-6-6- سنتز کربوکسیلات آزیریدین
یک – کتواستربا RNH2 و DMF یا CNCH3 واکنش می دهد و کربوکسیلات آزیریدین (20) را تولید می کند طرح (1-26) [25].
طرح (1-25): سنتز کربوکسیلات آزیریدین از یک کتواستر
1-6-7- گسترش حلقه آزیریدین به پیپریدین (Piperidines)
2- کتوآزیریدین (21) با Lph3PCH3Br و Buli و DME در دمای اتاق واکنش می دهند و ترکیب پیپریدین (22) را تولید می کند طرح (1-27) [21].
طرح (1-26): گسترش حلقه آزیریدین به پیپریدین (Piperidines)
1-6-8- انبساط حلقه N- استیل – 3 -آزیریدین
N- استیل -3 آزیریدین در حضور اسیدهای لوویس و شرایط مایکروویو 2 ترکیب را که یکی N- استیل – 3- آزیریدین 2 ایمید و دیگری N- استیل – 3- آزیریدین 2- استر است را تولید نموده است طرح (1-28) [22].
طرح (1-27): انبساط حلقه N- استیل – 3 -آزیریدین
1-6-9- سنتز سین 1 و 2- آمینو الکل
و -آزیریدین آلدهید (25) با RmgBr منجر به تولید یک حد واسط می شود که این حد واسط در واکنش با MgBr2 ، سین 1 و 2- آمینو الکل (25) را می دهد طرح (1-29) [23].
طرح (1-28): سنتز سین 1 و 2- آمینو الکل از یک و -آزیریدین آلدهید
1-7- برماسیون
1-7-1- واکنش های اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن
این واکنش ها یک واکنش کلیدی به شمار می رود چون در شیمی آلی بسیاری از واکنش ها برای آماده سازی ترکیبات آلکن با باند دوگانه کربن – کربن در حضور الکترون ها به کار می رود. که در این واکنش اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن در حضور یک نوکلئوفیل صورت می گیرد. [24]
مثال 1:
مثال2:
مثال3:
مثال 4:
طرح (1-29): واکنش اضافه کردن برم به پیوندهای دوگانه کربن – کربن
1-7-2- واکنش افزایش برم به آلکن
یک آلکن با Br2 واکنش داده و پس طی مراحل زیر منجر به تولید ترکیب (26) شده است . طرح (2-2)[25].
طرح (1-30): واکنش افزایش برم به آلکن
1-7-3-واکنش یک آلکن با دی برمودی کلرومتان
یک آلکن با Br2 و دی کلرومتان واکنش داده و meso-2-3-diboromobutane meso Compound را می دهد طرح (2-3) [26].
طرح (1-31): واکنش یک آلکن با دی برمو و دی کلرومتان
1-8- آمیناسیون آلکیل هالیدها
1-8-1- سنتز ایمین ها همراه با آمیناسیون آلکیل هالید
این واکنش یک واکنش 3 جزئی است از آلدئیدهای معطر، آلکیل برمید و آمونیاک می باشد که منجر به تولید ایمین می شود . طرح (2-3) [27].
طرح (1-32): سنتز ایمین از آلدئیدهای معطر، آلکیل برمیدها و آمونیاک
1-8-2- واکنش آمونیاک با آلکیل یدید
در این واکنش آلکیل یدید با نانو ذره ی CuFe2O4 در یک پلی (اتیلن گلیکول) در حضور آمونیاک منجر به تولید ترکیب (26) شده است که یک آلکیل آمین است طرح (2-4) [28].
طرح (1-33): آمیناسیون الوکیل یدید با Cu Fe2 O4 در یک پلی (اتیلن گلیکول) در حضور آمونیاک
1-8-3- واکنش آلکیل هالید با آمونیاک
در این واکنش یک آلکیل هالید در مجاورت آمونیاک و نانو ذره CUI در Nbu4 NOH در دمای 60 تا oC 80 به مدت 24 تا 48 ساعت منجر به تولید آمین شده است طرح (2-5) [29].
طرح (1-34) سنتز آلکیل آمین از یک آلکیل هالید در آمونیاک و نانو ذره NaBu4 NoH , CUI
1-8-4- تبدیل مستقیم آلکیل هالید به نیتریل
در این واکنش آلکیل هالید در آمونیاک و در حضور ید منجر به تولید نیتریل شده است طرح (2-6). [30]
طرح (1-35): تبدیل مستقیم آلکیل هالید به نیتریل در مجاورت ید و آمونیاک
فصل دوم :
بخش تجربی
سنتز مشتق جدیدی ازیک کتودی آزیریدین از طریق آمیناسیون
1 ، 2 ، 4 ، 5- تترابرمو1 ، 5- دی فنیل پنتان -3- اُن
2-1-سنتز بیس1-3 فنیل -آزیریدین-2-ایل متانون
در این پژوهش امکان سنتز یک کتو دی آزیریدین از طریق سه واکنش متوالی بررسی شد.ابتدا دی بنزال استن در واکنش استن وبنز آلدهید تهیه وسپس بوسیلهبرمو کلرفورم مشتق تترابرمو تهیه میشود.در مرحله بعد آمیناسیون مشتق تترابرمو کتودی آزیریدین مربوطه را بدست میدهد.
طرح (2-1): مکانیزم و سنتز 3- فنیل آزیریدین -2- ایل متانول
مراحل واکنش انجام شده به صورت زیر است :
ابتدا دی بنزال استن در مجاورت برم در حلال کلرفورم برمه شد. کامل شدن واکنش بازایل نشدن قطرات برم که وارد محلول می شوند مشخص می شود. در مرحله ی بعد محصول حاصل در مجاورت آمونیاک قرار گرفته حمله نوکلئونیلی آمونیاک به کربن حامل هالوزن باعث جایگزین عامل آمینی شده که خود در مرحله ی بعد به عنوان نوکلئوفیل جایگزین برم دوم می شود.
2-2-بررسی طیف ها
طیف IRترکیب (27) جذبی قوی(Cm-1) 1627 مربوط به گروه کربونیل الفا و بتا غیر اشباع و جذب قوی در 1590و1649 مربوط به پیوند های دوگانه می باشد.
طیف IRترکیب (28)جذبی قوی در ناحیه 1670 وجود گروه کربنیل کتونی را نشان میدهد.جابجایی این پیک به فرکانس بالاتر نشانه از بین رفتن پیوند های دوگانه است و طیف 1602 مربوط به پیوندهای دو گانه ای است که در حال از بین رفتن است .
طیف Hz)300)HNMR ترکیب (29)در دمای اتاق یک پیک تک و پهن در ناحیه J=9Hz در1.27= ? مربوط به گروه NH می باشد و دو پیک دو تایی مربوط به پرتون های آلیفاتیک در 2.97= ? و 3.32= ? می باشد .با شکافتگی 6Hz3JHH = 6Hz3JH =نشان میدهد پروتون های اروماتیک در ناحیه 7.25-7.32 مشاهده میشوند.
طیف IR ترکیب (29) پیک قوی در 1726 مربوط به کربونیل کتونی و پیک ضعیف در ناحیه 3440 مربوط به NH نشان میدهد.
2-2-1- سنتز دی بنزال استون
طرح(2-2): سنتز دی بنزال استون

2-2-2- رو ش کار تهیه ی دی بنزال استن
طرح (2-3). دی بنزال استن
ا گرم سدیم هیدروکسید به 5 میلی گرم آب در یک ارلن مایر 250 میلی لیتر اضافه شد و تکان داده شد تا حل شود. 5 میلی لیتر اتانول به مخلوط اضافه کرده و ارلن را می چرخانیم و می گذاریم به دمای معمولی برسد سپس 12% میلی لیتر استون و بعد از آن 2.1 میلی لیتر بنزآلدهید به محتوا ارلن مایر اضافه کردیم رنگ محلول به سرعت به زرد تا نارنجی تغییر کرد (رنگ به خلوص بنزآلدهید بستگی دارد) مخلوط گرم می شود و تقریباً بی درنگ رسوب زرد رنگ حاصل شد . بعد از آن باید بگذاریم مخلوط به مدت 15 دقیقه به حال خود بماند و در طول این مدت ارلن را بچرخانیم سپس مخلوط را روی قیف بوخنر صاف می کنیم محصول را کمی الکل سرد می شوییم و می گذاریم خشک شود. سپس توده ی رسوب زرد رنگ را با حداقل مقدار اتیل استات متبلور می کنیم بعد از آن فرآیند تبلور بلورهای زرد رنگی حاصل شد
محصول رسوب زرد رنگ با راندمان 70% است و112- 110 m.p: است .
2-2-3-تبدیل دی بنزال استن به 1,2,4,5-تترا برومو 1,5-دی فنیل پنتا ان-3-ان
طرح (2-4(:تبدیل دی بنزال استن به 1,2,4,5- تترا برومو 1,5-دی فنیل پنتان -3-ان
زیر یک هود در یک بالن ژوژه50میلی لیتری، 10mL کلروفورم ریخته سپس با یک پیت 1mL برم را با احتیاط برداشته به بالن اضافه شد. و با کلروفورم مخلوط را به حجم رسانده و 1.5mmol دی بنزال استون را در داخل یک ارلن در مقداری کلروفورم حل شد. سپس محلول برم را به داخل بورت ریخته و آن را قطره قطره در حال هم زدن به ارلن اضافه می کنیم تا رنگ برم زایل نشود برای اطمینان 0.5mL برم دیگر اضافه شد و نیم ساعت مخلوط را در دمای اتاق هم می زنیم سپس حلال را تبخیر و جامد حاصل با اتانول تبلور مجدد شد.راندمان واکنش 70 درصد و محصول به صورت رسوب نارنجی رنگ با oC 95-94 m.p است
2-2-4-آمیناسیون1و2,4,5-تترا برومو 1,5-دی فنیل پنتان -3-ان
5mmoL از مشتق تترابرومو در اتانول مطلق حل شد (10mL اتانول) و در حال هم زدن 30mL آمونیاک غلیظ را قطره قطره به آن اضافه شد و محلول را به مدت 3 روز در دمای اتاق روی همزمن مغناطیسی قرار داده و رسوب زردرنگ را به عنوان محصول از جدا می کنیم.
طرح(2-5(:آمیناسیون 1و2و4و5-تترابرمو 1و5-دی فنیل پنتان 3 ُان
2-3-بخش تجربی
2-3-1-مواد و حلال های مورد استفاده:
کلروفورم – برم – دی بنزال استون – اتانول مطلق – آمونیاک غلیظ
2-3-2-دستگاه ها و لوازم مورد استفاده:
1. دستگاه طیف سنج NMR: طیف های H-NMR و C-NMR با دستگاه FT-NMR مدل BRUKER DRX-500AVANCE گرفته شدند.
2. طیف مادون قرمز: طیف های IR بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر شرکت Rx1، Pekin elmer به صورت قرص KBR گرفته شدند.
3. دستگاه تبخیرکن چرخان (rotary evaporator)
4. دستگاه نقطه ذوب
5. پمپ خلاء
6. پلیتمهای TLC
7. همزن مغناطیسی و مگنت
8. دستگاه OVEN
2-3-3-خشک کردن حلال ها
2-3-4-1-خشک کردن دی کلرومتان
ابتدا به مدت دو ساعت روی پنتواکسید فسفر به میزان 20 گرم در لیتر تحت رفلاکس قرار گرفته سپس تقطیر می شود.
2-3-4-2- خشک کردن اتر:
ابتدا مقداری کلسیم کلرید بی آب اضافه کرده، به مدت 24 ساعت مخلوط را به همان صورت قرار داده سپس سدیم را اضافه کرده، رفلاکس و تقطیر می شود
2-4-سنتز بیس1-3 فنیل -آزیریدین-2-ایل متانون
طرح (2-6).سنتز 1-3 بیس فنیل-آزیریدین-2-ایل متانو ن
جدول (2-1). مقدار مواد مصرفی برای سنتز مشتقات جدید از کتوآزیریدین از طریق آمیناسیون 1،2،4-5- تترابرومو1 و 5- دی فنیل پنتان -3- اُن
ترکیبنسبت مولینسبت وزنی یا حجمیکلروفورم1.5 mmoL3.5gبرم1.5mmoL0.262gدی بنزال استون1mmoL5.0536gاتانول1mmoL0.340gآمونیاک3mmoL0.672gمشتق تترابرومو5mmoL1.245g
راندمان واکنش 55 درصد و محصول رسوب زرد رنگ با oC 85-84 m.p: است
Bis(3-phenylaziridine-2-yl)methanone:IR(KBr)(? Max, cm-1) 1726(C=O),3440(NH)
1H-NMR (300MHz,CDCl3) ?H1.27 (1H,, NH),2.96(1H,d, J=6Hz)(8H,Aromatic),725-7323.32(1H,d,H J=6Hz)
بحث و نتیجه گیری:
در این پژوهش روشی آسان جهت تهیه یک کتو دی آزیریدین از طریق دو واکنش متوالی برماسیون و آمیناسیون ارائه میشود.روش حاضر با توجه به کاربردهای مختلف آزیریدین ها دارای اهمیت است.
.
Reference:
1. Biond shRESTHA-at FraNCE-chem-guide.blogspot.com/…/chemical-properties-of-aliphatic-amines.html.chemical properties of aliphatic amines. Basicity of amines there is Lone pair of electron on nitrogen. The tendency of nitrogen to share these (1965).
2. Horspool W,Lenci F,(Eds)CRC Handbook of organic photochemistry and photobiology 2004, 2nded. CRC press: Boca Raton, Florida.
3. Morteza Kosh lish, Hossin Bohendi Iran Polymer and Petrochemical, P.O.Box:1496-115, Recived:20 Janury 2013. Accepted: 28 Aprill2013.
4. Mohmood N,Yazdanbakhsh M,kiyani H, shrifzadeh B, synthesis and photochromic properties of new heterocyclic derivatives of 1,3-dizabicyc10 [3.1.0] hex -3-ene, Journal of the Chinese chemical society, 54,2007,635-641.
5. Aziridine??.Re-evaluation of some organic chemicals Hydrazine and Hydrogen peroxide. IARC Monographs on the Evaluation of?? 1. Carcinogenic Rises of Humans 11.1999-CRC Handbook of chemistry and physics (59thed) ISBNO – 8493 – 0549-8
6. Aydogan A, Akar A, Siloxane – functionalized calyx [4] pyrrole: synthesis, charactization and modification of silica – based solid supports, tetrahedron Letters, 52,2011,2790-2793.
7. Emory university, Atlanta, GA,VSA (c) 2008 Elsevier Ltd -All rights resolved
8. D.Rosenthal, 6.Brandrup, K.H.Davis, and M.E. wall,J. org. chem. 30,3689 (1965).
9. Basparesh – faslname pajohoshi- Amozeshi 2years number 11-paje 27-35 -1391- ISSN:2252-1449
10. Ketoaziridine Image.com
11. Synthesis and investigation of photo chromic behavior of bicyclic aziridine. Based on clalix [4] purroloas and intelligent molecule-N.O.Mohmoodi,T.Bosharati – Seidani, H.kiyani – Department of chemistry, Faclty of Sciences, university of Guilan, Rasht school of chemistry , foca144
12. Lim. M. Han6. Ch. Ahn. J.wh. and rou-K. environmental Remediation and conversion of carbon Dioxide into Vseful Green Product by Accelerated carbonation Technology. Int.y. Environ. Res. 1,2,3-228-2010
13. Dr boa. Heterocyclic chemistry 1.part 1(06522)
14. Aleen M. Schoff, BarbaraA. Gaddis, Melvinl. Due linger (2004) . Organic chemistry laboratory Experimental. Mc GrwHill companies. 3472
15. aAllen. Ol. J. chem. Soc. 1930-2955
16. Brady, O.L.Y.chem. Soc1931-756
17. Asghari, S, poushni , M B,Ramezani. S (2008), a Faciale Route to Diastereomeric phosphorus rlides. Chemo selective synthesis of Doily (E)-2-[1-(2-Oxocyclopentylideno) ethy)]-2- but enedioates, Molecules, 13.33]-339
18. Dox see, K.m, Hutchison, J.E. Green organic chemistry, 2004. Brookes/cole, pp.120-128
19. Bouas-Laurent H, DurrH, Organic photo chromic(IuPAC Technical Report), Pure and Applied chemistry, 73,2001,639-665.
20. Pothuri s, perradesh A, Reghaven K, Method for the synthesis and evaluation of porphyries, calyx[4] pyrroles and allied macro cycles, 2004, vs pat, 6, 712, 972 B2.
21. Mayr, H.; Kempf, B.; Ofial, A. R. Acc. Chem. Res. 2003, 36,66
22. Dr tony Bastock and Mile Holding.C. He Ber 1881,14. 891; J.volhard, and 1881.292, 191;N Zelinshy, Ber. 1887,20,2026.
23. Y Oshiro, T. Agowa, and s.Komori , Technol. Rep Osaka univ, 591 (1967)
24. Rosenthol, G. Brandrup, K.H, Davis, and M.E wall, J.org. chem., 30,3689 (1965)
25. M.S. Department of chemistry supervisor. Assoc. prof. Dr.ozdemir Dogan. June 2006, 11pages.
26. Peter,k.vollhardt C.(1881), Organic Chemistry ,th 3 , Chopter 23 , 1040.
27. Murphy,P.J,(1988)Mrennan ,J,Chem .Soc.Rev,17,1-30.
28. Ermest.,Gsteli.,(1978)J.Am.Chem .Soc,81,750and 763.
29. Hanession S.,Beaudion S(1969)Tetrahedron Lett ,33,7655
30. Chon ,C,MillerA.D(1994)J.Am Chem Sesearch 146.
Abstract
In this research the possibility synthesis new derivative of Ketodiaziridin checked by Aminastione of 1,2,4,5 – tetraboromo, 1,-5 Diphenyl Pentan – 3 – one
(1E,4E) -1,5- diphenylpenta -1,4- dien -3- one1,2,4,5 – Tetraboromo, 1,5 diphenylpenta -3-one

bis (3-phenylaziridine -2 – yl) methanone

Key word: 1) Ketoaziridine 2) Amination
1- Mescalin
2 – Isopuron diamine
3-Selenones
4- Methyl aziridine borane
5- autocide

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید