6-شناسایی رابطه بین اعتماد با رهبری ، کنترل و ساختار سازمان
7- شناسایی تأثیر اعتماد بر عملکرد سازمان و پیامدهای اعتماد با سطوح بلا و پایین در سازمان
8- شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی و پیامدها و نتایج وجود این رفتار در سازمان
9- شناسایی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و اثر بخشی سازمان این تحقیق به عنوان یکی از تحقیقات کاربردی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی ، آکنده از اعتماد در جهت رشد و پیشرفت منابع انسانی و استفاده از توانایی و ظرفیت بالقوه آنها از طریق تشویق کارکنان به انجام کارهای اختیاری و داوطلبانه ( رفتار فرانقشی ) قرار می‌دهد . همچنین می‌توان از طریق ایجاد جو اعتماد در محیط کاری به ارتقاء بهره‌وری و اثربخشی سازمان نیز کمک نمایند.
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه بر اعتماد سازمانی مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده‌ای محور مطالعه سازمانها گردیده است . امروزه اهمیت اعتماد در سازمانها به خوبی آشکار گردیده است . چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است . در عصری که روابط بین افراد و گروهها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغییر است ، اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج‌ها و تفاسیر در مورد انگیزه‌ها ، شخصیت و باطن دیگران است موضوع محوری سازمانها است که رشد و حیات آنها را تضمین می‌کند . اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می‌آورد ( تایلر ، 2003)
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ابتدا در مقالات بارنارد (1938) و کاتز (1964) مطرح شد ولی باتمن و اورگان (1983) بودند که برای اولین بار در خلال بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند. آنان اظهار داشتند؛ رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهای سودمندی است که در شرح وظایف شغلی قید نشده اما کارکنان برای کمک به سایرین طی انجام وظایف سازمانی به نحو مشهود این دسته از رفتار ها را از خود بروز میدهند. محققین به تاثیر مهم رفتار شهروندی سازمانی در موفقیت سازمانی پی بردهاند (چن و هیوی و سیگو، 1988 ؛ کارامبایا، 1989).
چارچوبهای نظری توسعه یافته و مطالعات تجربی سعی میکنند پیشایندها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی کنند. ادبیات کثیری حول محور رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد که در آنها به مفهومسازیهای متعددی از رفتار شهروندی سازمانی پردخته شده و این خود، موجب سردرگمی در فهم اصطلاح مذکور شده است (راوب، 2008). صاحبنظران بر این باورند که برای دستیابی به اثربخشی و کارایی بیشتر و بهتر در موسسات آموزشی، وجود مدیران و معلمانی که فراتر از وظایف رسمی خود در سازمان عمل نمایند، ضروری است(سبحانی‌نژاد، یوزباشی و شاطری، 2010).
تحقیقات صورت گرفته در خصوص ادبیات رفتار شهروندی سازمانی به وسیله پادساکف (2000) روشن ساخته که بین ابعاد فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد: به علاوه یافتههای تشریح شده بوسیله پاین و اورگان (2000) نیز خاطر نشان میسازد که رفتار شهروندی سازمانی ممکن است در فرهنگ ملت های مختلف به اشکال متمایز، تفسیر و ارزیابی گردد. کارکنان در سازمان‌هایی با فرهنگ بروکراتیک، کارهایی که جزء الزامات رسمی شغلشان است، انجام می‌دهند و فعالیت‌های نوآورانه را چالشی نسبت به اختیارات مدیر به حساب میآورند. بنابراین میتوان انتظار داشت که رفتارهای شهروندی سازمانی که فعالیتهایی نوآورانه، خودجوش و خارج از نقش هستند، در چنین فرهنگهایی محدود شوند. ولی در فرهنگهای دموکراتیک که بر نوآوری و مشارکت تأکید میشود، کارکنان به انجام فعالیت‌های نوآورانه تشویق میشوند.
رفتار شهروندی سازمانی در رابطه با متغیرهای مختلفی مانند رضایت شغلی (باتمن و اورگان، 1983)، فرهنگ سازمانی (علیزاده و شهرانی، 2008)، سبک رهبری (ندیم جهانگیر، موزهید و محمودیول، 2004)، عدالت سازمانی (چاراش و اسپکتور، 2001 ؛ اورگان، 1990) مورد مطالعه قرار گرفته است. اما روابط موجود بین ویژگی‌های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه‌ای دارای به هم‌ریختگی است؛ به گونه‌ای که رسمیت سازمانی، انعطاف‌ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته‌اند(مقیمی، 2005) .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از سوی دیگربا گسترش پدیدهی جهانی سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است، بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان‌ها اشاره کردهاند (دانایی فرد، رجب زاده و حصیری، 2009).
اعتماد یک موضوع بحث برانگیز در مطالعات سازمانی بوده است اما اخیراً در تحقیقات آموزشی بهصورت جامع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مطالعات سازمانی اعتماد به عملکرد موثر سازمان ها متصل شده است. همان طور که بیان کردیم اعتماد به عملکرد مناسب سازمانها مرتبط میباشد و اینگونه میتوان فرض کرد که اعتماد میتواند به صورت مثبت بر عملکرد و سطح اثربخشی مدارس تاثیرگذارد، اگر چه مدارس بهعنوان نوع خاص سازمانی مشخص شده است. اعتماد معلمان باعث ارتقای اثربخشی مدرسه میگردد چرا که روابط اعتمادی بخش لاینفک سرمایه اجتماعی یک سازمان میباشد. اعتماد بین افراد باعث ارتقای سرمایه اجتماعی یک مدرسه و نهایتا تاثیر مثبت آن بر سطح اثربخشی مدرسه میشود.
زارعی متین و همکاران (2009) در تحقیقی به بررسی نقش و تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتمادسازی پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که از میان ابعاد فرهنگ سازمانی، میان اجتناب از عدم اطمینان، جمع گرایی بین گروهی، برابری جنسی، قاطعیت و نوع دوستی با اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. وان میل و وان هوت (2009) در تحقیقی که به بررسی رابطه اعتماد معلمان و ویژگی های سازمانی مدرسه پرداخته اند، فرهنگ سازمانی، اندازه مدرسه و ترکیب گروهی مدرسه به عنوان ویژگی های سازمانی مدرسه درنظر گرفته شده و ارتباط هریک از این متغیرها با اعتماد معلمان در مدرسه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که فرهنگ سازمانی، اندازه مدرسه و ترکیب گروه با اعتماد معلمان رابطه مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج تحقیق قلی پور، پور عزت و حضرتی (2009) نشان داد که اعتماد به شدت تحت تأثیر فرهنگ سازمانی است.
صاحب نظران باور دارند که اعتماد می‌تواند منجر به همکاری بین افراد ،گروه‌ها و سازمان‌ها شود. امروزه سازمان‌ها در جستجوی راه‌های جدیدی برای ارتقای مشارکت و همکاری بین افراد و گروه‌ها و بهره‌گیری از آثار آن هستند و از این رو بیشتر از هر زمان به اعتماد و تقویت و واقعی‌سازی آن توجه دارندو معمولاً این کار را با مهندسی مجدد ساختار و مسطح نمودن آن و تاکید بر شکل‌های مبتنی بر تیم کاری به گونه‌ای که اختیار در آن به شکل غیرمتمرکز درآید افزایش می‌دهند. به‌عبارت دیگر برای این‌کار رسمیت سازمانی را کاهش می‌دهند(پناهی، 2009).
اندازه مدرسه یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر عملکرد مدارس می باشد. بییر و ترایس (1979) و هال، جانسون و ها(1967) اظهار میدارند که اندازه سازمانی نتایج سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد. به عبارتی اگر تعداد اعضای سازمانی افزایش بیابد، کیفیت روابط بین کارمندان کاهش میبابد که نهایتاً منجر به کاهش اعتماد سازمانی میشود. همچنین اسمیت، هوی و اسویتلند (2001) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند زمانی که تعداد اعضای سازمانیافزایش مییابد، روابط بین افراد پیچیدهتر میشود و این مسئله باعث کاهش میزان اعتماد در بین اعضا می گردد. آنها بیان می‌کنند که هر چه تعداد دانش آموزان ثبت نامی بیشتر شود میزان اعتماد جمعی در آن مدرسه کاهش می‌یابد.
براساس مطالعه مبانی نظری در پژوهش حاضر، فرهنگ سازمانی و اندازه سازمانی وان میل و وان هوت (2009) و رسمیت رابینز به‌عنوان ویژگی‌های سازمانی مدارس در نظر گرفته شد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و پیش‌بینی اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان از طریق ویژگی‌های سازمانی مدارس است.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
با توجه تحقیقات قبلی نشان داده شد که اگر این تحقیق در شرکت پخش فراورده های نفتی استان همدان انجام گردد می تواند سبب بهبود و توسعه روابط انسان دوستانه و خدا پسندانه در این شرکت شود و همچنین سبب توسعه اقتصادی وتحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه و کشور شود. همچنین کمک می کند که کارکنان بتوانند توسط این معیارها آینده کاری خود و چگونگی رفتار در کار را به خوبی یاد گرفته و بتوانند در کار موفق باشند.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
هدف کلی
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان
اهداف جزئی
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار سازمانی شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
مهمترین ذی نفع این پروژه به طور اعم ادارات دولتی و به طور اخص شرکت پخش فراورده های نفتی استان همدان می‌باشد که از نتایج به دست آمده می‌تواند بهترین استفاده را برده، ضمن شناسایی دو ویژگی سازمان و افراد، برای برنامه‌ریزی‌های خود از آن استفاده نماید. همچنین سایر ارگانها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛ اعم از تولیدی، خدماتی و اداری از نتایج تحقیق حاضر به خوبی می‌توانند بهره برند. همچنین دانشجویان رشته‌های مختلفی همچون؛ مهندسی صنایع، روانشناسی اجتماعی، و… از نتایج تحقیق حاضر برای انجام کارهای تحقیقاتی با موضوع حاضر در رشته خود می‌توانند بهره برداری نمایند.
ط- سؤالات تحقیق:
آیا اعتماد سازمانی کارکنان بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان تاثیر دارد؟
آیا اعتماد افقی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان تاثیر دارد؟
آیا اعتماد عمودی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورد> های نفتی استان همدان تاثیر دارد؟
آیا اعتماد نهادی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان تاثیر دارد؟
ی- فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اصلی:
اعتماد سازمانی تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد.
فرضیات فرعی:
اعتماد سازمانی کارکنان بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان تاثیر دارد.
اعتماد افقی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان تاثیر دارد.
اعتماد عمودی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورد های نفتی استان همدان تاثیر دارد.
اعتماد نهادی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان همدان تاثیر دارد.
ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اعتماد
در زبان فارسی، مفهوم اعتماد، مترادف با اطمینان، باور و تکیه‌کردن به‌کار رفته است. بررسی ادبیات موجود در این زمینه نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.
اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد متفاوتی دارد. در متون مختلف معانی متفاوتی برای اعتماد عنوان شده است.اسونسون دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده است از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش‌بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و… است.
اعتماد سازمانی
با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات این عصر متلاطم، ایجاد تیم‌های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان‌ها است که در واقع به معنی فرآیند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان است.
اعتماد زیربنای توانمندسازی و اساس رهبری محسوب می‌شود. ایجاد اعتماد در درون سازمان نیازمند تعهدی روزانه است و از بالای سازمان به پایین برقرار می‌شود درست به مانند یک کودک که یاد می‌گیرد به مربی شنا اعتماد کند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبیق دهد.اعتماد در عملکرد سازمان‌ها و در شکل‌گیری و افزایش کارآیی سازمانی نقش انکارناپذیری دارد. بدون اعتماد‌سازی هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان وجود ندارد. (لامسا و پوستیت، 2006)
رفتار شهروندی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی OCB=(ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه ???? میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتربرای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، امادر بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.
این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف میکنند:
مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند.” ( اپل بام و همکاران،???? ؛??)
ارگان همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.
3- روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، “گردآوری اطلاعات اولیه”، “تهیه نمونه‏های آزمون”، “انجام آزمایش‏ها” و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
روش تحقیق حاضر، به لحاظ شیوه انجام، میدانی بوده و این تحقیق از دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق از دسته تحقیقات همبستگی می‏باشد. برای دستیابی به اهداف ابتدا به مطالعات علمی و تئوریک در زمینه موضوع بررسی پرداخته شده و سپس با جمع آوری و پخش پرسشنامه داده های مورد نیاز را جمع و تحلیل خواهد نمود.
ب-با توجه به تعاریف ارائه شده برای هر یک از ابعاد اعتماد سازمانی و هم چنین رفتار شهروندی سازمانی، در شکل زیر مدل مفهومی این تحقیق برای نحوه تاثیر گذاری متغیرها ارائه شده است:
اعتماد افقی (اعتماد مردم به یکدیگر)
اعتماد عمودی (اعتماد مردم به مسئولان)
اعتماد نهادی، اعتماد نهادی دلالت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مردم به نهادها (رسمی دولتی) دارند. به تعبیر دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجه بی‌اعتمادی به افرادی است که عهده‌دار امور آن نهادها هستند. بنابراین میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها در قالب ادارات، ارگان‌ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره با آن‌ها ارتباط دارند سنجیده می‌شود. مدرسه، دانشگاه، ارتش، دادگاه، نیروی انتظامی، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و … نوعا از این نوع اعتماد هستند. میزان اعتمادی که مردم به نهادهای مختلف دارند در بین جوامع متفاوت است و در طی زمان دستخوش تغییراتی می‌شود.
ج- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها:
مطالب مربوط به فصل اول از طریق مطالعه کتابخانه‏ای و خواندن متون، فیش برداری و نیز از طریق مراجعه به کتابخانه‏های دانشگاه‏های مختلف و همچنین مراجعه به سایت‏های اینترنتی جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق، ادبیات تحقیق استفاده خواهد شد. جهت گردآوری اطلاعات و داده‏های مورد نیاز، سنجش اهداف تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از شیوه مطالعه میدانی استفاده شده و داده‏های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد گردآوری خواهد شد.برای معیار رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادسکوف و برای معیار فرسودگی شغلی از پرسشنامه هاکمن استفاده شده است که هر دو پرسشنامه به صورت استاندارد می باشد .
د- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
در انجام هر تحقیق ضرورت دارد که جامعه آماری را مشخص نماییم زیرا این کار حوز? کاری محقق را از قبل مشخص نموده تا بتواند اطلاعاتی که برای جامعه آماری نیاز است را جمع آوری نموده و داده های بدست آمده از این تحقیق را تحلیل نماید. تعیین حجم نمونه با توجه به جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت پخش فراورده های نفتی استان همدان دارای 180 نفر کارمند و با استفاده از جدول مورگان تعداد از 118 نفر از آنان بصورت تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ خواهند گفت.
ه – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
روشهای تجزیه و تحلیل برای هر تحقیقی متفاوت است و بسته به اینکه در تحقیق چه نوعی از داده ها را استفاده کرده اند و نیز اینکه به چه روشی انجام شده باشد می تواند تغییر کند. در این تحقیق از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده خواهد شد.محاسبات آماری توصیفی در مقوله خود یعنی استخراج جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و درصد نمونه ها بر حسب متغیرهای متفاوت مندرج در پرسشنامه برای نمونه مورد مطالعه، در پژوهش تنظیم و تشکیل شده است.محقق پس از جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ، از طریق نرم افزار مربوطه آماری به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته خواهد شد.در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی و درصد ) و آمار استنباطی با آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون خواهد پرداخت و تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS 22 خواهد بود.
و- منابع:
1. الوانی ، سید مهدی و دانایی فرد ، حسن ،????، دانش مدیریت
2. رابینز ، استیفن (????)، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات ترمه
3. حسن زاده ، حسن (????)،شناسایی عوامل موثر بر اعتماد سازی در سازمان ، انتشارات پردیس قم
4. پیوتر،زتومکا (????) ،اعتماد نظریه جامعه شناختی ، نشر و پزوهش شیرازه
5. توره، ناصر(1385)، ” شناخت عوامل رفتار شهروندی وبررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (پردیس قم (
6. Asgari, A.; Silong, A. D.; Ahmad, A., & Abu Samah, B. (2008). The relationship between transformational leadership behaviors, organizational justice, leader-member exchange, perceived organizational support, trust in management and organizational citizenship behaviors. European Journal of Scientific Research, 23(2), 227-242.
5-صورتجلسه گروه تخصصی
نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: علیرضا حمزه لو امضاءتاریخ
نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما امضاء تاریخ
1- دکتر سید حیدر حسینی (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
2- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور امضاءتاریخ
1-دکتر ——– (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
2- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق امضاءتاریخ
1- (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)
شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه
خانم
تشکیل و موضوع پایان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقای
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی و به تصویب رسید.
نام و نام‏خانوادگی اعضای شوراامضاءتاریخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:
امضاء

تاریخ
فرم شماره 1 (حتما تایپ و امضا شود)

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری
اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای علیرضا حمزه لو دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول باعنوان نقش اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی همدان متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و …) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.
الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید دانشجو باشد و آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر باشد.
ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Correspanding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر باشد.
ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر باشد.
د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.
هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید