1.تعیین تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر علائم بدنی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی دانش آموزان دختر چاق و کم وزن
2.تعیین تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر علائم روانی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی دانش آموزان دختر چاق و کم وزن
3. تعیین تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر درصد چربی بدن دختران دانش آموز چاق و کم وزن
4. تعیین تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر توده بدون چربی بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن
5. تعیین تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر شاخص توده بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن
1-5. فرضیه های تحقیق
1-5-1. فرضیه های اختصاصی
1.اثر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر علائم بدنی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دختر چاق و کم وزن متفاوت است .
2.اثر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر علائم روانی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دختر چاق و کم وزن متفاوت است.
3. اثریک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر درصد چربی بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن متفاوت است .
4. اثریک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر توده بدون چربی بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن متفاوت است .
5. اثریک دوره فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی بر شاخص توده بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن متفاوت است .
1-6. روش تحقیق
این مطالعه از نوع نیمه تجربی بر روی 40 نفر از دانش آموزان دختر راهنمایی مدرسه ناحیه یک رشت صورت گرفت . آزمودنی ها به صورت مبتنی بر هدف ودر دسترس انتخاب و در دو گروه چاق و کم وزن تقسیم شدند. در دوگروه تجربی 5 هفته فعالیت ورزشی هوازی پیاده روی اعمال شد. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم تشخیص موقتPMS ، همچنین مشخصات دموگرافیک افراد شامل سن ، سابقه بیماری خاص، سن شروع پریود ، مدت ابتلاء به علائم PMS ، فرم ثبت وضعیت روزانه ، قد و وزن با متر نواری استاندارد و ترازوی استاندارد اندازه گیری شد .
شاخص توده بدن BMI آزمودنی ها محاسبه گردید . چربی زیر جلدی توسط کالیپر اندازه گیری شد . تست پله پیش از شروع پروتکل تمرین و بعد از مراحل پروتکل تمرین گرفته شد . در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و در بخش آمار توصیفی از نمودارها ، توزیع فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و آمار استنباطی در دو گروه از آزمون -t وابسته و مستقل مقایسه شد . تحلیل استنباطی اطلاعات آماری از نرم افزار 18- SPSS استفاده شده است .
1-7. محدودیت های تحقیق
1-7-1. محدودیت های قابل کنترل تحقیق
1. نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق از دختران دانش آموز راهنمایی ناحیه یک رشت انتخاب شدند.
2.آزمودنی ها در محدوده سنی 13-14 سال قرار داشتند .
3. وضعیت سلامتی ازمودنی ها از طریق پرسشنامه تا حدی کنترل شده است .
4. آماده سازی شرکت کنندگان دو روز قبل از اندازه گیری ها و در روز تحقیق (دو روز قبل ، از دارو استفاده نکرده بودند ،اسیب و تمرین بدنی شدید نداشتند و در حالت گرسنگی یا کم ابی قرار نگرفته بودند).
5 . چهار ساعت قبل از اندازه گیری ها غذا نخورده بودند.
6. عدم مصرف دارو ؛
7. ورزشکار نبودن آزمودنی ها.
8. زمان انجام تحقیق بین صبح تا ظهر .
9. در این تحقیق فقط مدارس دولتی مورد بررسی قرار گرفتند .
1-7-2. محدودیت های غیر قابل کنترل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1. تغذیه
2. کنترل حالات روحی
3. تفاوت های فردی
1-8 . تعریف واژه ها
1-8-1. سندرم پیش از قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از علائم جسمی ،روانی ، هورمونی8 است که در اواخر مرحله ترشحی سیکل قاعدگی ظاهر می شود و بر بازدهی کاری ، روابط اجتماعی و کیفیت زندگی افراد مبتلا اثر منفی می گذارد. در واقع شکل مهم در تعریف سندرم پیش از قاعدگی یک بیماری یا مجموعه ای از تغییرات فیزیولوژیک با شیوع فراوان است ، البته تعریف دقیق ان مورد اختلاف نظر است (22) . در تحقیق حاضر افرادی مبتلا به این سندرم خوانده می شدند ، که علائم در ایشان در طی هفته پیش از شروع قاعدگی و حداکثر تا روز چهارم به مدت دو سیکل متوالی بروز نماید .چنین آزمودنی ها می بایست حداقل یک علامت روانی از مجموع علائم روانی و چهار علائم جسمانی از مجموع علائم جسمانی را دارامی بودند (66).
1-8-2. علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی
مجموعه علائم جسمی بارز در دوران پیش از قاعدگی عبارتند : کمردرد ،حساسیت پستان ، افزاش وزن ،سردرد، نفخ شکم ، خستگی ، تپش قلب ، احتباس آب که منجر به پف کردن و تورم اندام ها می شود (22،74).
در این پژوهش بر اساس فرم ثبت وضعیت روزانه که توسط آزمودنی ها تکمیل می گردید ، علائم جسمانی به هشت علامت که شامل خستگی ، میل بیش از حد به شیرینی جات ، سردرد ، افزایش اشتها ،حساس و دردناک شدن پستانها ،تپش قلب ، نفخ شکم و ورم اندام ها بودند ،تقسیم گردید (78 ، 115).
1-8-3. علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی
مجموعه علائم روانی در دوران سندرم پیش از قاعدگی عبارتند : افسردگی ،اضطراب ،زودرنجی ، بی قراری، گیجی ، بی خوابی ، اختلال در خواب و گریز از اجتماع از جمله تغییرات عاطفی – روانی و رفتاری این سندرم هستند (22،74) . در پژوهش حاضر بر طبق فرم ثبت وضعیت روزانه که توسط آزمودنی ها تکمیل می گردید ؛ علائم شامل تنش ،دمدمی مزاج بودن ، تحریک پذیری ، اضطراب ،افسردگی ، فراموشکاری ، گریه های بی مورد ، اختلال در خواب و عدم تمرکز حواس،گریز از اجتماع بودند (85 ،141).
1-8-4. تمرینات هوازی
آن دسته از فعالیت هایی که با شدت متوسط و مدت نسبتاٌ طولانی گفته می شود که دستگاه های عضلانی بزرگ را فعال می کند و انرژی مورد نیاز برای اجرای آنها ، به طور عمده از طریق دستگاه های هوازی تأمین می شود (42) . در تحقیق حاضر برنامه تمرینی آزمودنی ها شامل پیاده روی بود که افراد در هفته پنج روز با شدت کم ، متوسط و زیاد از 30 تا 45دقیقه به صورت مستمر فعالیت انجام می دادند .
1-8-5. ترکیب بدنی
ترکیب بدنی به ترکیب شیمیایی بدن اشاره دارد و از دو بخش توده چربی و توده بدون چربی تشکیل شده است (48) در این تحقیق منظور از ترکیب بدنی نمرات حاصل از شاخص توده بدن و اندازه گیری در صد چربی بدن می باشد .
1-8-6. شاخص توده بدنی9
شاخص توده بدنی از تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) بدست و با واحد کیلوگرم بر مجذور متر بیان می شود (23-35). .
1-8-7. در صد چربی بدن10
نسبت وزن چربی به وزن کل بدن بر حسب درصد . اندازه گیری در صد چربی بدن یا چین پوستی در یک ناحیه و با استفاده از کالیپر می باشد . در ضمن وزن بدون چربی از کم کردن وزن چربی از وزن بدن به دست آمد (86).

فصل دوم
سابقه موضوع و پیشینه تحقیق
2-1 . مقدمه
امروزه تأمین سلامت زنان یک هدف اصلی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شود. سندرم11 اختلالی شایع در میان زنانی است که در سنین باروری هستند(107). این سندرم پیش از قاعدگی(PMS) مجموعه ای از تغییرات پریشان کننده جسمی، روانی ، رفتاری است که طی مرحله لوتئال هر دوره ماهانه عود می کند(63). علل مختلفی در شیوع سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است .یکی از این عوامل شاخص توده بدنی می باشد(5). در عصر حاضر، اضافه وزن و چاقی یکی از جدی ترین مشکلات تندرستی و بهداشتی در حال شیوع در جوامع امروز است .
این موضوع چاقی و کم وزنی نه تنها سبب صدمه دیدن به افراد مختلف می گردد؛ بلکه بار اقتصادی کمر شکنی را بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید و درصدی از مرگ و میر سالانه را به خود اختصاص می دهد افرادی که BMI آن ها بالاتر از 30% باشد جزء افراد چاق محسوب می شوند و افرادی که BMI آن ها 5/18> باشد جزء افراد کم وزن محسوب می شوند وافرادی که 9/29 >BMI ?25 دارای اضافه وزن می باشند .
این فصل شامل مبانی نظری پژوهش است که در برگیرنده مفاهیمی چون آناتومی سیستم تناسلی، فیزیولوژی قاعدگی، تاریخچه و تعریف سندرم پیش از قاعدگی ، شیوع ، علل ، علائم ،تشخیص و راه های درمان آن (غیر دارویی ، داروهای شیمیایی و جراحی ) ودستگاه هوازی ، فعالیت ، وزن و ترکیب بدن ، ارزیابی ترکیب بدن و با تأکید بر کاهش سندرم به وسیله پیاده روی بر ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن و همچنین مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد پژوهش می باشد .
2-2. مبانی نظری
بنابر نظر اسپیروف12 (1384) وظیفه ارتقای آموزش در مورد قاعدگی ، بر عهده متخصصان مراقبت های بهداشتی است . این آموزش باید از خود ما آغاز شود . ما باید از فیزیولوژی باروری و تولید مثل اگاهی داشته باشیم تا بتوانیم آن را به بیماران خود منتقل کنیم ؛ همچنین ما باید در مورد عملکرد های جنسی و تولید مثل ، نگرش مثبتی داشته باشیم . درک این رویداد های طبیعی همراه با آموزش در مورد آن ها ، مکانیسم قدرتمندی برای روبرو شدن با مشکلات و اختلالات قاعدگی است (2،40) . همچنین بنا به نظر بسیاری از دانشمندان علوم ورزشی، تمرین هوازی ؛ فعالیت بدنی مناسبی است که در حفظ و بهبود سلامت جسمانی و روانی احاد جامعه و هم در حفظ وزن و هم در کاهش وزن دارای اهمیت است . لذا با توجه به گستردگی این سندرم و ترکیب بدن در جوامع گوناگون زنان ،ضروری است مروری مختصر بر فیزیولوژی چرخه قاعدگی و عللPMS وارزیابی ترکیب بدن داشته باشیم .

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید