2- بین ابعاد امنیت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین احسا س امنیت شغلی و استرس شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان رابطه معنا دار وجود دارد.
4- بین ابعاد امنیت شغلی و میزان استرس شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان رابطه معنا دار وجود دارد
5- بین ابعاد امنیت شغلی ومولفه های استرس شغلی و ویژگیهای جمعیت شناختی با تعهد سازمانی همبستگی چند گانه معنا دار وجود دارد
6- بین امنیت شغلی معلمان بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس،سن،…)تفاوت معنا دار وجود دارد
7- بین استرس شغلی معلمان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (جنس،سن،…)تفاوت معنادار وجود دارد
8- بین تعهد سازمانی معلمان بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس،سن،…)تفاوت معنادار وجود دارد
6-1 تعاریف واژه ها و اصطلاحات
1-6- 1 تعاریف نظری متغییرها
امنیت شغلی:
احساس امنیت شغلی عبارت است ازاحساس فراغت نسبی ازخطر یاحالتی که دران ارضای احتیاجات وخواسته های شخص تحقق می یابد (اعرابی 1379).احساس امنیت شغلی عبارت است ازحق تداوم اشتغال که معمولا تا زمان بازنشستگی ادامه می یابد (اعرابی 1379).
استرس شغلی:
استرس شغلی را می‌توان جمع شدن عامل‌های استرس زا در وضعیت‌های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی به عنوان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی شاغل، میزان بیش از حد خواست‌های محیط کار و در نتیجه فشار‌های مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید (راندال و تمایر 1377، 36-38).
تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی عبارت است از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد. (رنجبریان ،1375)
2-6-1 تعاریف عملیاتی متغیر ها
امنیت شغلی:
دراین پژوهش منظور از امنیت شغلی معلمان ، ثبات شغلی ، امکان بروز خلاقیت درشغل ، عاطفی بودن محیط کار ، رضایت مادی و وجود نظامهای فعال و رسیدگی به شکایات کارکنان و دفاع از آنها است که به وسیله پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می شود..
استرس شغلی:
دراین پژوهش استرس شغلی بر حسب مولفه های نگرش به مهارت ، قدرت تصمیم گیری ، کنترل وظایف ، فشار کاری و زمانی ، ابهام نقش ، عدم امنیت شغلی ، کمبود ارزش ، حمایت اجتماعی مدی ، حمایت اجتماعی همکاران به واسطه پرسشنامه اندازه گیری می شود.
تعهد سازمانی:
در این پژوهش تعهد سازمانی معین کننده سه عرصه مهم از احساس یا رفتار متعلق به فردی است که درسازمان مشغول به کار است و شامل تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد تکلیفی می باشد که به واسطه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر سنجیده می شود .
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
مقدمه
با توجه به موضوع پژوهش، در این فصل به بیان پیشینه نظری و پژوهشی موضوع تحقیق پرداخته شده است. بر این اساس، فصل دوم در چهار قسمت ارائه شده است. در قسمت اول پیشینه نظری مربوط به امنیت شغلی آمده است و قسمت دوم مباحث مربوط به استرس شغلی و قسمت سوم را مطالب مربوط به تعهد سازمانی تشکیل می دهد در این راستا، تعریف، تاریخچه و ارائه دسته بندی های احتمالی از هریک از متغیرها مد نظر قرار گرفته است. در قسمت چهارم به مرور مطالعات انجام شده پرداخته شده است و در نهایت یک جمع بندی کلی خلاصه ای از مطالب فصل دوم ارائه گردیده است.
1-2- بخش اول- امنیت شغلی
1-1-2مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امروزه به علت توسعه یافتن سازمانها و وابستگی متقابل کارمندان و سازمان به یکدیگر، احتیاج به امنیت شغلی با وضع روشن تری مشاهده می شود. این احتیاجات عبارت از این است که هر شخص در سازمان احساس کند که دارای شغل ثابتی است و به علت تغییر و یا تجدید سازمان و یا عوامل دیگر شغلی، کار خود را از دست نمی دهد. در حقیقت اکثر کارمندان امروزه احساس می کنند که وابسته و متکی به سازمان خود هستندو بزرگترین احتیاجی که پس از تأمین احتیاجات جسمی و فیزیولوژیکی به نظر می رسد، احتیاج به امنیت شغلی است. احساس امنیت شغلی به حالتی گفته می شود که برآیند ارزیابی فرد از شرایط فردی،سازمانی ومحیطی،او رابه این نتیجه هدایت می کند که عامل خاصی امنیت شغلی وی را تهدید نمی کند و او می تواند در حال حاضر و در آینده به تداوم اشتغال خود اطمینان داشته باشد.اگر فرد الف احساس کند که دارای شغل مناسبی است و اطمینان داشته باشد که تا پایان دوران خدمت، در آن شغل به کار ادامه خواهد داد و از طرف شخص یا عامل به جهت ایفای مناسب نقش ها و وظایف شغلی خود مورد تهدید واقع نمی شود، دارای امنیت شغلی است (اعرابی ،1379).
” آبراهام مازلو” در نظریه سلسله مراتب نیازها به توضیح اهمیت نیازهای آدمی و نیازبه امنیت پرداخته است. به رغم نیازهای انسان از یک سلسله مراتب برخوردارند. وقتی که نیازهای فیزیولوژیکی که برای بقا و ادامه زندگی انسان ضرورت هستند؛ ارضا شوند نیازهای ایمنی مسلط می شوند. اهم این نیازها عبارت از نیاز فارغ بودن از ترس خطرات جانی و مالی و محرومیتهای فیزیولوژیکی است. و متضمن ملاحظاتی در مورد آینده است. اگر ایمنی یک انسان در خطر بیفتد چیزهای دیگر برایش بی اهمیت جلوه می کنند (ترجمه رضوانی،1367).
“هرزبرگ” نیز در تحقیقات خود، امنیت شغلی خود را مورد نظر قرار داد. ولی بین عواملی که موجبات رضایتمندی کارکنان را در سازمان فراهم می سازد و عواملی که موجبات نارضایتی و بی میلی او را به وجود می آورند، فرق گذاشته است، عواملی که در صورت فقدان آنها به نارضایتی کاری کارکنان منجر می شود عمدتاً شامل نحوه سرپرستی سازمان، روابط بین افراد سازمان، شرایط فیزیکی کار و بالاخره، امنیت شغلی خواهد بود. این عوامل را هرز برگ عوامل بهداشتی نام نهاد. این عوامل نمی توانند به نظرات مثبت شغلی منتهی شوند. آنها فقط می توانند از نارضایتی کارمند در سازمان جلوگیری کنند. (کوکلان،1370).
2-1-2 تعاریف امنیت شغلی
در جوامع امروزی هر فردی نیازمند داشتند یک شغل می باشد تا بتواند به سازمان اجتماعی تکیه کرده و در جامعه جایگاهی داشته باشد. صرف نظر از اینکه شغل افراد چه باشد، آنان در شغل خود با شرایط متفاوتی روبرو هستند که احساسات متفاوتی در افراد ایجاد می کند. ممکن است شخص در محیط کار احساس آرامش داشته باشد و نسبت به آینده شغلی خود مطمئن باشد و یا ممکن است احساس از دست دادن شغل یا انتقال به یک رتبه پایین تر در سازمان در او ایجاد عدم امنیت نماید.
نیاز به امنیت از جمله مسائلی است که همواره ذهن آدمی را بخود مشغول نموده است، نیاز به ایمنی و امنیت واقعی، میل ادمی در خصوص حفظ وضع موجود و اطمینان نسبت به ثبات وقایع و روند تحولات در آینده است. نیاز به حفظ موقعیت شغلی و یا به تعبیری امنیت شغلی که یکی از نیازهای ایمنی بشر محسوب می گردد بین تمامی افراد سازمانها در دنیا، در حد معقولی نیازی محسوس و یکسان می باشد، اما آنچه در این زمینه بین جوامع تفاوتهایی را به وجود می آورد، انتظار کارکنان کشورهای مختلف از امنیت شغلی و تفسیری است که از حد معقول امنیت در فرهنگهای مختلف به عمل می آید. اطمینان فرد به آینده شغلی خود و عدم نگرانی از برکناری از شغل؛ بسیاری از تنش ها،و اضطرابهای روانی کارکنان را کاسته وآنان را برای تحقق اهداف سازمان مهیا تر می سازد.
امنیت شغلی جنبه ذهنی و روانی دارد و تا حدودی به برداشت فرد از محیط کار بستگی دارد. در تعریف آن گفته اند: امنیت شغلی، احساس فراغت نسبی از خطر یا حالتی است که در آن ارضای نیازها و خواسته های مشخصی تحقیق می یابد (شاکری نیا، 1376)
احساس امنیت ، مستلزم توانایی در حفظ آن چیزی است که شخص دارد و حصول اطمینان از توانایی امرار معاش درآینده است(سرمد،1372:120) .
به عبارت دیگر، امنیت شغلی، حق تداوم اشتغال است که معمولاً تا زمان بازنشستگی ادامه می یابد و حدودی است که کارکنان در آن حیطه اطمینان حاصل می کنند که شغلشان را از دست نخواهد داد(خالقی ، 1377).
بر اساس تعاریف یاد شده، احساس امنیت شغلی پدیده ای ذهنی است، یعنی احساس و ادراک فرد است که امنیت شغلی را برای او رقم می زند. گاهی ممکن است در محیط کاری، عوامل تهدید کننده ای وجود نداشته باشد، اما فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کننده ای وجود داشته باشد، ولی فرد احساس خطر نکند) مهر و پوک، 2006،26) .نتیجه تحقیقات نشان می دهد که کسانی که از دست دادن شغل خود را پیش بینی، و یا به عبارتی احساس می کنند که شغل خود را از دست خواهد داد، درمقایسه با زمانی که واقعاً شغلشان را از دست می دهند، تحت فشار روانی بیشتری قرار دارند(سای، ترام و اوهارا،2006:462).
بورلند 1 (1994) امنیت شغلی را رهایی، ازترس از دست دادن و یا بر کناری از شغل تعریف کرده اند. بعضی از مشاغل و فعالیتها دارای امنیت شغلی بیشتری نسبت به سایر مشاغل هستند به طور کلی مشاغل دولتی دارای امنیت شغلی بیشتری نسبت به بسیاری از مشاغل بخش خصوصی می باشد. (ص 128).
روزنبلت 2 (1996) معتقد است که عدم امنیت شغلی در دو بعد اتفاق می افتد. بعد اول احساساتی است که مربوط به محیط کار یا به عبارت بهتر کل شغل می شود. مانند انتقال به یک رتبه پایین تر در سازمان، انتقال به شغلی هم سطح شغل قبلی در سازمان، اخراج از کار و استرس شغلی. تغییر سازمانی نیز مربوط به این بعد عدم امنیت شغلی است به این صورت که تغییر ممکن است اخراج موقتی یا دائم کارکنان را در پی داشته باشد و باعث کاهش امنیت شغلی شود. بعد دوم مربوط به احساساتی است که فرد در مورد ویژگیهای شغل دارد. مانند احساس کارکنان نسبت به حقوق و دستمزد، ترفیع و ارتقاء در شغل، عدم اختیار در تصمیم گیریها و عاطفی بودن محیط کار (ص 58).
بروکنر و همکاران (1990) نیز امنیت شغلی را احساس قدرت و توانمندی در کنترل رویدادهای محیط کار، احساس آرامش و روشن بودن آینده شغلی تعریف می کند و معتقد است دخالت دادن کارکنان در تصمیمات به خصوص در زمینه حقوق و ارتقاء شغلی و همچنین تفویض اختیار باعث ایجاد احساس امنیت شغلی در فرد می شود.(به نقل از بافرانی ،1387) .
گرینهاگ 3 (2000) عدم امنیت شغلی را تحت عنوان ابهام آینده شغلی که مرتبط با ابهام نقش است تعریف کرده و معتقدند که ابهام آینده شغلی یکی از چندین عامل استرس زایی است که در کنار نارضایتی شغلی و خستگی، منجر به شکایت های جسمانی و روان شناسی می شود و امنیت شغلی افراد را از بین می برد. (ص 94).
بر اساس تعاریف یاد شده، احساس امنیت شغلی پدیده ای ذهنی است؛ یعنی احساس و ادراک فرد است که امنیت شغلی را برای او رفم می زند. گاهی ممکن است در محیط کاری، عوامل تهدید کننده ای وجود نداشته باشد، اما فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کننده ای وجود داشته باشد، ولی فرد احساس خطر نکند.
بنابراین، بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، مستلزم بهبود احساس امنیت شغلی توسط آنان است. به این منظور شناخت عوامل مؤثر بر امنیت شغلی و اعمال مدیریت صحیح بر آنها ضروری به نظر می رسد.
3-1-2 جایگاه امنیت شغلی در تئوریهای مدیریت
1-3-1-2 تئوری کلاسیک و امنیت شغلی
قدیمی ترین نظری? مدیریت نظری? سنتی(کلاسیک) است. این نظریه به سه شاخ? اصلی مدیریت علمی، مدیریت اداری و مدیریت بوروکراتیک تقسیم می شود.
از سوی واضعان تئوریهای مزبور که در حقیقت پیشگامان دانش مدیریت نیز به شمار می آیند، به مقوله امنیت شغلی توجه شده است.
علاوه بر ثبات شغلی و استخدامی که به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده احساس امنیت شغلی محسوب می شود می توان به عنوان دیگری مانند همکاری مدیریت و کارکنان حقوق وبیم? بازنشستگی اشاره کرد که در نمودار شماره 1نشان داده است.(اعرابی وکمانی 1379)
2-3-1-2 تئوری نئوکلاسیک و امنیت شغلی
نئوکلاسیک ها با توجه ویژه ای که به انسان و نیازهای او مغطوف داشتند، نهضت روابط انسانی را پی افکندند . یرنامه هایی از قبیل امنیت شغلی، کمکهای غیر نقدی ، نشریات کارمندی و فنون تکامل یافت? مدیریت انسانی از روشهای کاربردی بیشترین تأکید بر امنیت شغلی است که در نظریات نظریه پردازان این مکتب به آن ها اشاره شده است.
نمودار شماره 2 بیانگر عوامل مؤثر بر امنیت شغلی از دیدگاه مازلو، هرزبرگ، آرجریس است. افزون بر آن بر اهمیت استخدام بلند مدت در قالب تئوری z نیز تأکید شده است. (اعرابی وکمانی 1379)
اطمینان از تداوم شغل
مدیریت علمی و عوامل موثر برامنیت شغلی همراهی و همکاری دوستانه
مدیریت و کارکنان
تئوریهای کلاسیک و نظریه اداری و امنیت شغلی ثبات شغلی و استخدامی
امنیت شغلی ثبات شغلی و استخدامی
بروکراسی و عوامل موثر بر امنیت شغلی انتصاب و ارتقا براساس شایستگی
حقوق ثابت
پرداخت بیمه بازنشستگی
توجه به قانون بجای ملاحظات
خصوصی، فردی یا گروهی
جای دادن افراد در شغل مربوط بر
اساس تخصص و مهارتهای آنها
رعایت سلسله مراتب
نمودار عوامل موثر بر امنیت شغلی بر اساس تئوریهای کلاسیک

تداوم بخشیدن به کار
سلسله مراتب نیاز های مزلو و برقراری نظام بیمه و بازنشستگی

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید